Mühendislik Sigortaları


MAKİNA KIRILMASI

SİGORTA KAPSAMI: Bu poliçe, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri, deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan olaylar sonucu oluşan hasarları temin eder.
İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR: 
• Fiziki İnfilak
• Makine ve Tesislerin Temel ve Kaideleri
• Seri Vasıtalarla Yapılan Nakliye Masrafları
• Müteharrik Makineler Geniş Kasko Klozu
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
• Hırsızlık

 

MONTAJ SİGORTASI


SİGORTANIN KAPSAMI: Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleridir. 
İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR : 
• İş Makineleri ve Ekipmanları
• Enkaz Kaldırma
• Deprem
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
• Genişletilmiş Bakım
• Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk


ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI:

TEMİNAT KAPSAMI: Sigortacı, cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle;
• İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
• Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
• Hatalı dizayn ve malzemeden,
• Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
• Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
• Kavrulma, kararma, duman ve is den,
• Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
• Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
• İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini kapsar.
İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR :
• Deprem
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

İNŞAAT SİGORTASI:

TEMİNAT KAPSAMI: Sigorta konusunu teşkil eden değerler, teminat müddeti içerisinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini İnşaat Sigortası Genel Şartları, ve Munich Re klozları gereğince sigorta edilir. 
İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR :
• İnşaat Ekipmanları
• Şantiye ve Barakalar
• Genişletilmiş Bakım
• Enkaz Kaldırma
• Deprem
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
• Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet