KASKO


Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?
Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Kasko Sigortası’nda aracın pert olması halinde veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?
“Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” Üstelik artık poliçelerde araç bedeli yazmamaktadır.

Kasko Sigortasında Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?
Devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.


Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?
Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.


Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?
Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder

 

FERDİ KAZA

Ferdi Kaza sigortasının kapsamı nedir?
Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalmasıdır.

Ferdi Kaza sigortası hangi teminatları kapsar?
Vefat Teminatı 
Daimi Maluliyet Teminatı
Gündelik Tazminat
Tedavi Masrafları Teminatı

 

HAYAT


Sigortalı, sigorta ettiren ve lehtar ne anlama gelmektedir?
Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir.

 

TRAFİK


Trafik Sigortası Kapsamında Tedavi Giderleri Karşılanıyor mu?
Kamuoyunda Torba Yasası/Kanunu olarak bilinen ve ilgili Kanunun 2011 yılının Şubat ayında yürürlüğe girmesiyle trafik kazalarında, kazazedelerin tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üstlenmiş ve sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu ortadan kalkmıştır.

Trafik sigortası primleri niye şirketten şirkete farklılık gösteriyor?
her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır

Trafik sigortası poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?
Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik zabıtasının yapacağı kontollerde aracınızın trafik sigortası bulunmadığı tespit edilirse, aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.


Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?
Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.


Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?
Evet, etkiler. Sigorta şirketleri her bir araç grubu için kendi tarifelerini oluşturmaktadır. Bu tarifeye esas teşkil eden unsurlardan biride aracın kayıtlı olduğu il’dir.


Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?
Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

 

DEPREM


Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içerir?
Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır.


Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?
Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz.


Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?
Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır.eşyaların kapaması için ek olarak konut sigortası yapılması gerekmektedir.